Tag: nithya panchanga

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ – ಏಪ್ರಿಲ್ 4 2021

ದಿನಾಂಕ : 4, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – ಏಪ್ರಿಲ್ 3 2021

ದಿನಾಂಕ : 3, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – ಏಪ್ರಿಲ್ 2 2021

ದಿನಾಂಕ : 2, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – ಏಪ್ರಿಲ್ 1 2021

ದಿನಾಂಕ : 1, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021

ದಿನಾಂಕ : 31, ಮಾರ್ಚಿ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 30 ಮಾರ್ಚ್ 2021

ದಿನಾಂಕ : 30, ಮಾರ್ಚಿ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ – ಮಾರ್ಚ್ 29 2021

ದಿನಾಂಕ : 29, ಮಾರ್ಚಿ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 26 ಮಾರ್ಚ್ 2021

ದಿನಾಂಕ : 26, ಮಾರ್ಚಿ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...

ಜನವರಿ 30 2021 – ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 25 ಮಾರ್ಚ್ 2021

ದಿನಾಂಕ : 25, ಮಾರ್ಚಿ 2021ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತುಕಾಲ ...