ವೈರಲ್ ವೈಷ್ಣವಿ : ಗೋಕುಲ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಮಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕ್ರಶ್ ಕೃಷ್ಣ

ದೇವರನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಷ್ಣವಿ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಕೇರಳದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಳು ಈಕೆಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಈ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ.

ಆಕೆಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಟೋ ಗ್ರಾಫರ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

var adgf_p1=”3934″; var adgf_p2=”flag~custom_params_demographic”; var adgf_p3=”0″; var adgf_p4=””; var adgf_p5=””; var adgFtSc=document.createElement(“script”); adgFtSc.id=”adg_pixel_footer_script”; document.body.appendChild(adgFtSc); adgFtSc.async=true; var adgScParam=”p1=”+adgf_p1+”&p2=”+adgf_p2+”&p3=”+adgf_p3+”&p4=”+adgf_p4+”&p5=”+adgf_p5; adgFtSc.src=”//adgebra.co.in/afpf/afpf.js?”+adgScParam;
var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement(“script”); var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ; scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute(“data-pubid”,”3934″); scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″); scpt.setAttribute(“data-templateId”,”60″); scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″); scpt.setAttribute(“data-domain”,domain); scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_6020190826133040″); document.getElementById(“div_6020190826133040”).appendChild(scpt);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: