ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸರವೇ..?

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಾಗರದ ಕಿನ್ನರಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: